Политика за защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, „Тандем – В“ ООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

 

За контакт с „Тандем – В“ ООД:

област София, община Столична, гр. София 1220, район „Сердика”, бул. “Илиянци” 34

Електронна поща:  food@tandem.bg

Интернет страница: www.tandem.bg

 

 

Речник

 • Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • Субект на лични данни– физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация
 • Обработване– всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
 • Администратор на лични данни– дружеството „Тандем-В“ ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • Обработващ лични данни– означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

 

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни „Тандем-В“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата само при наличието на основание за това. Същите се обработват, съхраняват и пазят отговорно и законосъобразно.

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „Тандем – В“ ООД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. „Тандем – В“ ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

С цел контрол на производствения и трудов процес, „Тандем-В“ ООД е въвело система за контрол на достъпа, която автоматично обработва лични данни. Работниците са уведомени чрез такава система при необходимост дружеството може да извършва профилиране по смисъла на Общия регламент за защита на данните.  Основанието за извършване на такава дейност е легитимният интерес на дружеството.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. В някой случаи се допуска и обработка на лични данни на деца на служители на дружеството.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

„Тандем – В“ ООД определя срок от седем месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от „Тандем – В“ ООД  по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон. Основание за обработването до приключване на договора е неговото изпълнение, а след прекратяването му – легитимният интерес на дружеството.

 

 

Външни лица

Обработването на лични данни на външни за дружеството лица, посещаващи територията на предприятието, се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна фирма. Целта на събирането на лични данни, представляващи имената на посетителя, е идентифициране на физически лица, посещаващи предприятието. Възможно е такива външни лица да бъдат обект и на видеонаблюдението, описано по-горе. По отношение на лица, на които се предоставя достъп до производствени части, се събират допълнителни данни, включително такива за здравословното състояние и др. Същите са необходими за спазване на санитарно-хигиенните изисквания при обработка на месо и местни продукти. Основание за обработването е легитимният интерес на „Тандем-В“ ООД.

 

 

Участници в игри

„Тандем-В“ ООД организира игри с раздаване на предметни награди посредством различни способи – чрез Facebook страница, на място в търговски обекти, в които се предоставят продукти на дружеството или по друг начин. Целите, основанието и сроковете за обработване на данни се определят в нарочните правила за всяка игра, като в общия случай данните се използват изключително и само за процеса на играта – участие, определяне на победител, уведомяването му, изпращане на наградата, деклариране. Основанието за обработка на данните е различно в зависимост от етапите на играта. Така например необходимите за участие данни се обработват единствено въз основа на съгласието на субекта. В някои случаи за предаване на наградата е необходимо да бъдат събрани данни за получателя, като три имена, телефон и адрес за доставка. Тези данни се обработват на основание изпълнение задължението за предаване на наградата. При възникване на задължение за деклариране на наградата, с цел спазване на законовите изкисвания се обработват три имена и ЕГН. В случай че данните е предвидено да бъдат обработвани за друга цел, различна от горепосочените, същото се извършва единствено след изрично съгласие от страна на субекта на данните.

Предаването на данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо за процеса на играта (напр. изпращане на награда чрез фирма за куриерски услуги), както и при изпълнение на законово задължение (деклариране на наградата пред НАП).

 

 

Уебсайт

Уебсайтът ООД www.tandem.bg събира и съхранява „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се запазват на устройството на потребителя при посещение на сайта за определен период от време. Сами по себе си, те не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. „Бисквитките“ събират информация за начина на използването на сайта с цел подобряване ефективността му и дават възможност за други функционалности без да се извършва персонализация на конкретен потребител.

„Бисквитките“, които tandem.bg са следните:

 • WEBSESSION – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
 • _ga, _gid и _gat_gtag_UAs – това са бисквитки използвани от услугата Google Analytics, представляваща аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Чрез тези „бисквитки“ се събира информация и се отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Освен за отчитане на статистически данни за употребата на сайта услугата може също да се ползва за подпомагане на показването на по-подходящи реклами в продуктите на Google (като Google Търсене) и в мрежата, както и за измерване на взаимодействията с показваните от нас реклами.Повече за бисквитките, използвани от Google може да се открие на адрес:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

 • datr, fr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, wd – това са „бисквитки“, използвани от услугата Facebook, която  позволява задаване, измерване и оптимизиран на аудитория при провеждането на маркетингови кампании. Услугата измерва реализациите на различните устройства, като позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами. Повече за „бисквитките“, използвани от Facebook Pixel може да се открие на адрес: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Чрез съответна настройка на браузера, който се използва от потребителя, винаги могат да бъдат изключени всички „бисквитики“, които се събират на сайта, включително и такива на трети страни. В този случай е възможно да се загуби част от функционалността на някои от услугите на сайта.

В уебсайта има вградена контактна форма, чрез която всяко едно лице може да осъществи връзка с „Тандем-В“ ООД. При попълване на формуляра се предоставят лични данни за имена и имейл на запитващия. Данните се използват единствено за обработка на запитването и предоставяне на отговор. Основание за обработка е легитимният интерес на страните, който се обусловя от желанието и необходимостта да се отговори на запитването, евентуално да се решат възникнали проблеми.

 

 

Права на субекта

Всеки субект на лични данни има право да оттегли дадено си съгласие във всеки един случай, в който обработването се извършва на това основание. Освен с него, субектът разполага и със следните други права:

 • Право на достъп до информация – предоставя възможност на субекта да получи информация относно съхраняваните при администратора лични данни, целите за които се обработват, какви категории са, период на съхранение, произход, наличие на автоматизирано обработване и/или профилиране, на кого се предават, има ли трансфер до трети страни и други.
 • Право на корекция – субектът има право незабавно да поиска от администратора корекция или допълване  на засягащите го неверни лични данни
 • Право на изтриване – субектът има право да поиска от администратора да изтрие засягащите го лични данни при: изпълнение на целите, за които са събрани, оттегляне на съгласието, на което се основава обработването, неправомерна обработка, изпълнение на правно задължение и др.
 • Право на ограничаване на обработването– субектът има право да поиска от администратора да ограничи обработването на лични данни при следните хипотези: оспорване правилността на личните данни, неправомерно обработване, личните данни не са необходими за изпълнение целите на администратора и др.
 • Право на преносимостта на данни – субектът има право да получи засягащите го лични данни, които е предоставил в структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да има право, да предаде тези данни на друг администратор.
 • Право на възражение срещу обработване на лични данни – субектът има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на негови лични данни, което се извършва при изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официални правомощия, когато обработването е необходимо за легитимните интереси на администратора или трета страна; когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващ и профилиране; когато данните се обработват за целите на научни, исторически изследвания или за статистически цели.
 • Право на жалба – субектът има право да подаде жалба пред Комисията по защита на личните данни или компетентния съд, в случай че прецени, че е налице нарушение на правата му по Общия регламент за защита на лични данни и настоящата политика.

Тези си права субектът може да упражни като се обърне към администратора на имейл адрес food@tandem.bg чрез писмено заявление в свободен текст, в който трябва да бъде ясно формулирано естеството на искането, както и по недвусмислен начин да удостоверени самоличността си. Времето за отговор е в рамките на един месец от постъпването на искането, като при особено сложни ситуации този срок може да бъде удължен до два месеца. Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, като в определени случаи свързани с повторяемост и прекомерност, администраторът е възможно да наложи административна такса.

 

 

Промени в политиката за защита на личните данни

С цел да прилагане на най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, „Тандем-В“ ООД запазва правото си да  актуализира настоящата „Политика за защита на личните данни“.

 

Настоящата политика е утвърдена от управителя на „Тандем-В“ ООД на 25.05.2018 г.