Общи правила - игра със скреч карти във верига CBA 10.11-22.12.2014 Image 1
Промоции
— 10.11.2014 —
Общи правила - игра със скреч карти във верига CBA 10.11-22.12.2014

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Възложител и организатор на Играта е „В-Трейд Къмпани” ООД (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук“Официални Правила”).
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.tandem.bg.
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://www.tandem.bg .

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10.11.2014 г. до 22.12.2014 г. включително или до изчерпване на посочения брой скреч карти. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

 РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:
Механизъм: да закупят продукт/и на марката „Тандем“ в определени магазини, посочени в Приложение 1, раздел А. Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса или бюро Информация на съответния магазин. Клиентът има право да изтегли скреч карта в рамките на 1 (един) час от часА, указан върху касовата бележка.
При печеливша скреч) карта всеки участник предоставя на бюро Информация или на упълномощено лице в магазина скреч карта и касова бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на продукт/и Тандем.
За горепосочения механизъм важи следният механизъм на печалба: Ако в скреч зоната е изписано "Луканка МАЙСТОР В ЗАНАЯТА", „Суджук МАЙСТОР В ЗАНАЯТА“, „Шпек Столиченъ“, „Еко торбичка за пазар“ или „Кошница ТАНДЕМ“, участникът печели съответната награда. Ако в скреч зоната е изписано "ОПИТАЙ ПАК", участникът не печели награда.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти с марката Тандем, при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4.
Всички награди, с изключение на кошница „Тандем“,  ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с  касовата бележка до един час от извършването на покупката. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час от осъществяването на покупката.
При спечелване на награда  кошница  „Тандем” печелившият следва да се свърже с Организатора на тел. 02/915 60 44.
Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.
Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите в Играта са, както следва:
-  5 броя кошници с продукти на марка Тандем
- 50 бр. суджук „Майстор в занаята“
- 50 бр. луканка „Майстор в занаята“
- 100 бр. шпек Столиченъ
- 100 бр. еко торбички за пазар.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ
Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

 РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Играта е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на служителите на „В-Трейд Къмпани” ООД, ”Тандем-В” ООД, „ЦБА” АД и рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица.

 РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://www.tandem.bg за периода на Играта.
Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАЗДЕЛ А: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА, МЕХАНИЗЪМ А, РАЗДЕЛ 4
•       Търговска верига ЦБА за региона на град Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, обозначени с промоционален плакат;
СВА Чайка
СВА ЛЕВСКИ
СВА МИР
СВА ВЛАДИСЛАВОВО
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ
СВА ПРИМОРСКИ
СВА ТРОШЕВО
СВА ТРОШЕВО 2
СВА ПОБЕДА
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2
CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ
СВА ГАЛАТА
СВА НОВИ ПАЗАР1
СВА ДЕВНЯ
СВА Аспарухово
СВА ВАПЦАРОВ
СВА ГРЪЦКА МАХАЛА
СВА Червен площад
СВА БАЛЧИК
СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА
СВА Чайка парк
СВА Базар Левски
СВА Тракия
СВА Владиславово 2
СВА МЛАДОСТ
СВА Синчец
СВА Белослав 1
СВА Добрич Звезда
СВА Каварна
СВА Провадия
СВА Спортна зала
СВА СТРУГА
СВА АКСАКОВО
СВА Белослав 2
СВА ТЕРВЕЛ
СВА Хр.Ботев
СВА МИР 40
ТУТРАКАН
СВА СВОБОДА
СВА ЛЮЛИН
Хали
Младост
Дряново
  Магро
 Ловико
 Пазара
 Чолаковци
Търговски Парк
Мони
Стражица
 ГУМ
Ален Мак
24 часа
Двойно 10
Здравец
сан стефано
Единство
БУРГАС
Янтра