Общи правила - игра със скреч карти във верига магазини БОДИНОР - 05.12.2014-05.01.2015 Image 1
Промоции
— 05.12.2014 —
Общи правила - игра със скреч карти във верига магазини БОДИНОР - 05.12.2014-05.01.2015

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Възложител и организатор на Играта е „В-Трейд Къмпани” ООД (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук“Официални Правила”).
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.tandem.bg.
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://www.tandem.bg .

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 05.12.2014 г. до 05.01.2015 г. включително или до изчерпване на посочения брой скреч карти. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

 РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:
Механизъм: да закупят продукт/и на марката „Тандем“ в определени магазини, посочени в Приложение 1, раздел А. Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса или бюро Информация на съответния магазин.
При печеливша скреч карта всеки участник предоставя на бюро Информация или на упълномощено лице в магазина скреч карта и касова бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на продукт/и Тандем.
За горепосочения механизъм важи следният механизъм на печалба: Ако в скреч зоната е изписано "Луканка МАЙСТОР В ЗАНАЯТА", „Суджук МАЙСТОР В ЗАНАЯТА“, „Сух шпек“, „Еко торбичка за пазар“,  „Скара Diplomat“ и „10% отстъпка в онлайн магазин www.diplomat.bg”, участникът печели съответната награда.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти с марката Тандем, при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4.
Всички награди, с изключение на „Скара Diplomat“ и „10% отстъпка в онлайн магазин www.diplomat.bg”, ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с  касовата бележка, на касата или на „Информация“. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка.
При спечелване на награда  „Скара Diplomat“ печелившият следва да се свърже с Организатора на тел. 02/915 60 44. При спечелване на награда „10% отстъпка в онлайн магазин www.diplomat.bg” клиентът има право да я използва до 31.01.2015 г. при пазаруване в онлайн магазин www.diplomat.bg.
Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.
Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите в Играта са, както следва:
-  3 броя скари с марка Diplomat
- 20 бр. суджук „Майстор в занаята“
- 20 бр. луканка „Майстор в занаята“
- 100 бр. Сух шпек
- 20 бр. еко торбички за пазар.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ
Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

 РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Играта е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на служителите на „В-Трейд Къмпани” ООД, ”Тандем-В” ООД, ТВ „Бодинор“, и рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица.

 РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://www.tandem.bg за периода на Играта.
Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАЗДЕЛ А: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА, МЕХАНИЗЪМ А, РАЗДЕЛ 4

БОДИНОР ЕООД - Банишора
БОДИНОР ЕООД - Красна поляна (брой)
БОДИНОР ЕООД - Борово (превод)