В. "Български Фермер": За преодоляване на кризата в говедовъдството Image 1
Събития
— 01.01.2007 —
В. "Български Фермер": За преодоляване на кризата в говедовъдството

Преминаването от млечни към месодайни породи е неизбежно

У нас има остра необходимост и благоприятни условия за създаване на продуктивно месодайно направление, както и свободна пазарна ниша в ЕС за биологично животновъдство

Жени Владинова

Имаме голям дефицит в производството на месо от едър рогат добитък (ЕРД). Наличното месо от ЕРД у нас е почти изцяло от приплодите и бракуваните едри животни от млечните породи говеда - с по-ниска растежна способност, с по-некачествено месо и с по-големи разходи при угояването.
Алтернативата е да започне процес на трансформиране на по-ниско продуктивните стада от млечно в месодайно направление. На езика на специалистите това означава процес на съзнателно и


СИСТЕМНО КРЪСТОСВАНЕ С БИЦИ ОТ МЕСОДАЙНИТЕ ПОРОДИ


на млечни крави и при кръстоска трето и четвърто поколение популацията вече ще е от месодаен тип. Тази развъдна дейност е задължителна за дребните говедовъдни стопанства, които няма да имат възможност да се преструктурират в ефективни млечни говедовъдни ферми. Задължително е да започне цялостно и всеобхватно кръстосване на кравите им с бици от комбинираните породи - Симентал и Кафява, и основно със специализираните месодайни породи - Абердин Ангус, Лимузин, Шароле и други.
Ако пък фермерите се насочат и към създаването на биологични ферми, това значително би променило картината на българското животновъдство. Такава е позицията и на собственика на говедовъдната биоферма "Биологика" Дамян Вътев.


"БИОЛОГИКА" ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ У НАС


на международната специализирана изложба "Месомания". Едновременно с нея се проведе конференцията на Комитета на младежите от месната индустрия в Европа (Young European Meat Committee - YEMCo), посветена на състоянието на европейската месна индустрия след присъединяването на източноевропейските страни към ЕС.
Дамян Вътев започна анализа си за състоянието на месната индустрия и по-конкретно на говедовъдството в България, като се позова на Аграрния доклад на Министерството на земеделието и храните за 2007 г. Данните сочат, че броят на фермите и на отглежданите в тях говеда, овце, кози и свине е намалял драстично през миналата година. Говедовъдните стопанства наброяват 138 400, което е с 13,1% по-малко от предишния изследван период. Броят на говедата в тях е намалял с 4,2% и за 2007 г. те са 602 100. Статистиката показва, че средният брой животни във всяко стопанство е едва 4,4. Според г-н Вътев


РАЗДРОБЯВАНЕТО НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО В ГОЛЯМ БРОЙ МАЛКИ ФЕРМИ


е пречка за развитието му в България. Освен това всички говедовъдни ферми в България са с млечно направление. Липсата на месодайни породи в говедовъдството е причина голяма част от месните продукти у нас да се произвеждат от вносно месо.
Предложенията на "Биологика" за разрешаване на тези проблеми са свързани с


ОКРУПНЯВАНЕ НА БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ ВЪВ ФЕРМИТЕ

 

и преминаване от млечни към месодайни породи, насърчаване на месодайното био говедовъдство в полупланинските и планинските райони и насърчаване на конвенционалното месодайно говедовъдство в равнинните райони.
Резултатът от усилията на Дамян Вътев за извършването на тези промени е фермата за биологично пасищно месодайно говедовъдство с налични разнопородни млечни животни. Създаването на "Биологика" в края на 2006 г. като дъщерна фирма на производителя на месни продукти "Тандем" има за цел да затвърди и гарантира високото качество на предлаганите на българския пазар месни продукти с марка "Тандем", като изведе на пазара изцяло нова серия биопродукти. Така месопреработвателното предприятие ще затвори хранителната верига


ОТ ФЕРМАТА ДО ВИЛИЦАТА


като я контролира на всяко едно ниво - от всяко едно животно през транспорта, кланицата, преработката на месото, пакетирането, складирането на месните продукти до предлагането им на пазара и достигането им до крайния потребител - консуматора.
Стопанството е разположено в предбалканското с. Дамяново върху 200 ха пасища (на 700-800 м надморска височина), сертифицирани като биологични, и върху 350 ха обработваема земя (на 400 м надморска височина), от които 110 ха са сертифицирани като биологични. Сертификатът удостоверява, че за обработката на тази земя поне година преди създаването на фермата


НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ПЕСТИЦИДИ


и неорганични химични торове или химични средства за растителна защита. Това прави полупланинския регион на с. Дамяново идеален за отглеждането на 280 броя животни. Сред тях се открояват двата чистокръвни бика Лимузин с френски произход, които, заплождайки кафявите американски говеда, се използат за изчистването на млечните породи и преминаването към месодайни.


КАКВА Е СИТУАЦИЯТА НА БРАНША В РУМЪНИЯ


По време на конференцията сравнителният анализ между България и Румъния показа, че раздробеността на фермите е проблем и в нашата северна съседка. През 2007 г. 72,4% от стопанствата отглеждат 1-2 глави, което означава, че 3/4 от стопанствата са дворни. Според статистика на Румънската асоциация на месопреработвателите потреблението на месо в Европа през последните 10 г. се увеличава, но консумацията в новоприетите държави в ЕС е с около 10 кг по-малко. За 2008 г. стойността в старите държави-членки на ЕС е приблизително 105 кг на глава от населението, а в новите страни-членки - около 95 кг на глава от населението.


ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТРУКТУРАТА НА ГОВЕДОВЪДНИТЕ ФЕРМИ В ПОЛША


показва коренно различна картина от тази у нас. За десетина години - от 1996 г. до 2005 г., в Полша успешно се извършва окрупняване на говедовъдните ферми в страната, което според Дамян Вътев трябва да се случи и в България. Ако през 1996 г. в Полша са преобладавали стопанствата с 1 до 4 животни (28,5% от стопанствата), то през 2005 г. най-много са фермите с 20 до 49 животни (26% от стопанствата).
В "Биологика" Дамян Вътев разработва темата за биологичното земеделие у нас, следвайки аналитичния подход на YEMCo, която през последните няколко години се превърна във водеща орагнизация от типа "think tank", даваща съвети и идеи по обществени, технологични и търговски проблеми. YEMCo е подразделение на UECBV - Съюз на търговците на живи животни и месо в Европа. В младежката организация членуват 200 млади ръководители и мениджъри, представляващи около 15 000 търговски и индустриални фирми от областта на животновъдството и месната индустрия в Европа. UECBV ги представлява чрез неговите членове - националните федерации.


КАКВО ОЩЕ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ


На първо място е необходима държавна стратегия и програма, която да очертае насоките, както и методите и средствата за нейното реализиране в следващите 10-15 г. Основно ядро и източник на разплодни животни трябва да бъдат чистопородните стада и кръстоските от месодайните породи.