Проект за реконструкция и разширение "Тандем-В" ООД Image 1
Проект за реконструкция и разширение "Тандем-В" ООД Image 2
Проект за реконструкция и разширение "Тандем-В" ООД Image 3
Проект за реконструкция и разширение "Тандем-В" ООД Image 4
touchscreen icon
Събития
— 27.05.2019 —
Проект за реконструкция и разширение "Тандем-В" ООД

На 27.05.2019 г. бе направена „първа копка“  на проект за реконструкция и разширение на месопреработвателното предприятие на „Тандем-В“ ООД.

Ще се осъществи благодарение на Програма за развитие на селските райони (2014-2020) - „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“:

  • Договор 22/04/2/0/00207 от 10.10.2018 г.
  • Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 

Основната цел на настоящия проект е осигуряването на складови, производствени и спомагателни помещения с необходимата площ и функционални връзки, обезпечаващи последователността и поточността на производствения процес. Проектът засяга още използването на съвременни технологии за получаване на висококачествени готови хранителни продукти с непрекъснат технологичен контрол. Предвидено е внедряване на модерно оборудване, осигуряващо нови технологични и производствени възможности за постигане на високо качество на продукцията и гарантиращо добри хигиенни условия на производството.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Повишаване конкурентоспособността и икономическата ефективност на предприятието;
  • Увеличаване асортиментната листа на произвежданите месни продукти и разширяване на пазарния дял;
  • Подобряване качеството и безопасността на продукцията и нейната проследяемост;
  • Провеждане на постоянен входящ, технологичен и изходящ контрол на физико-химичните показатели на използваните основни и допълнителни суровини и на готовата продукция;
  • Подобряване условията на производство и труд чрез оптимизиране на технологичния процес;