Спечели Колетът на Тандем Image 1
Промоции
— 29.11.2021 —
Спечели Колетът на Тандем

Официални правила на играта “Спечели Колетът на Тандем”


Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: Играта „Спечели Колетът на Тандем?”, наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от „Хюман Адвъртайзинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Асен 54.
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат оповестени на Facebook страницата на ТАНДЕМ.
 3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Facebook страницата на ТАНДЕМ.
 4. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.
 5. Играта се провежда през периода 01.12.2021г - 15.12.2021г., включително.
  Наградите се теглят на 15.12.2021г. и се обявяват в коментар под поста на Играта на същия ден. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 6. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница на ТАНДЕМ във Facebook.
 7. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на eкипа на ТАНДЕМ, „ХЮМАН АДВЪРТАЙЗИНГ“ ООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:

3х комплекта „Колетът на Тандем“ с луканка и суджук от серия “Майстор в занаята”

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

  Да отбележи в коментар друг Facebook профил.

Да хареса публикацията.

2. Всеки участник има шанс да спечели само една награда за периода на играта.

 1. Тегленето на наградите ще се извърши на 15.12.2021г. Победители ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
 2. Печелившите ще бъдат обявени публично на Facebook страницата на ТАНДЕМ. В срок от 2 (два) работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата, печелившите трябва да предоставят три имена, телефон, актуалeн и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.
 3. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
 2. Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 30 (тридесет) работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия.
 3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Раздел V. ДРУГИ.

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 5. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със Facebook.