ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Изненадай Приятел с вкусна награда” НА ТАНДЕМ Image 1
Промоции
— 26.10.2017 —
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Изненадай Приятел с вкусна награда” НА ТАНДЕМ

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://www.tandem.bg/news/iznenadai-priatel-s-vkusna-nagrada за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.tandem.bg/news/iznenadai-priatel-s-vkusna-nagrada

3.Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Тандем-В“ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

 

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 26.10.2017 г. до 12.11.2017 г.,само на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook:https://facebook.com/TandemBulgaria...

2. На 26.10.2017 г.на стената ще бъдат публикувани 3 визии с текст “Номинирай в коментар приятел, на когото ние от Тандем ще изпратим подарък - Сурово-сушен деликатес! Избери с Like – (Продукт 1) или с Love - (Продукт 2)! Труден избор? Научи повече за двата продукта тук : Продукт 1(Продукт 1) и Продукт 2(Продукт 2)” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува името на свой приятел като коментар под снимката и да избере един от продукта на рекламата.

3. Печелившите ще се определят чрез жребий на случаен принцип като всеки понеделник (през периода на кампанията) ще се изтеглят по трима печеливши за всеки ден от изминала седмица. Всеки един от тях ще спечели продукт Тандем.

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва 54 продуктови награди Тандем.

5. Профилите на печелившите участници за изминалата седмица ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем в понеделник 30.10.2017 г., понеделник 06.11.2017 г. и понеделник 13.11.2017 г. За да получат наградата си, печелившите трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.

6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 14 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

 

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Тандем-В“ ООД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на „Тандем-В“ ООД или нейните подизпълнители: три имена, email, адрес и телефон за връзка

3. Включвайки се в настоящата игра участниците дават разрешението си да получават рекламни и промоционални имейли от „Тандем-В“ ООД.

 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.